Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup na www.brojmat.sk

Platné od 1.3.2024

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Martin Rotík-BROJMAT, IČO: 36 103 179, so sídlom Levická cesta 346/24, 935 61 Hronovce, zapísanej v živnostenskom registri Obvodného úradu v Leviciach, č.živn.registra 402-13704(ďalej len Martin Rotík-BROJMAT alebo „predávajúci“) a kupujúceho pri dodávkach farieb, lakov, maliarskych pomôcok, stavebnej chémie, tmelov, lepidiel a ďalšieho tovaru zo sortimentu spoločnosti Martin Rotík-BROJMAT kupujúcemu na základe jeho objednávky.
 3. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti Martin Rotík-BROJMAT, ktorí si u nej objednajú tovar.
 4. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach brojmat.sk, ďalej len internetové stránky.
 5. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou Martin Rotík-BROJMAT a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom podľa § 52 ods.4 Občianskeho zákonníka, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými všeobecne záväznými predpismi špecifikovanými v čl. X. týchto VOP.
 6. Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portáli (najmä dostupnosť, cena, veľkosť, zásoby) nie sú aktualizované online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť na internetovej stránke vždy správne a úplnév porovnaní so skutočným stavom. Údaj „dostupnosť“ zobrazený pri tovarovej položke na internetovej stránke  nie je možné interpretovať ako lehotu pre dodanie tovaru spoločnosťou Martin Rotík-BROJMAT. Uvedená dostupnosť tovaru je len indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných skladových zásob spoločnosti Martin Rotík-BROJMAT. Tovar nie je možné vždy vopred ukázať kupujúcemu. Tovar predávaný cez internetové stránky je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami spoločnosti Martin Rotík-BROJMAT a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní je možné, a to aj prostredníctvom inej osoby, len za podmienok uvedených nižšie v týchto VOP. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom.
 7. V prípade ak má spoločnosť Martin Rotík-BROJMAT uzatvorenú s kupujúcim samostatnú písomnú zmluvu, majú prednosť zmluvné podmienky uzatvorené zakotvené v tejto samostatnej písomnej zmluve pred VOP.
 8. Základné definície a pojmy
 9. Kupujúci je podnikateľský subjekt alebo fyzická osoba – občan (ďalej len kupujúci), ktorý v súlade s týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, osobne, poštou, e-mailom, prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti alebo prostredníctvom internetovej stránky) objednávku tovaru do spoločnosti Martin Rotík-BROJMAT.
 10. Tovarom sa rozumejú výrobky spoločnosti Martin Rotík-BROJMAT, tovary iných výrobcov, ktoré sú uvedené v aktuálnej ponuke spoločnosti Martin Rotík-BROJMAT, ako aj doplnkové služby poskytované spoločnosťou Martin Rotík-BROJMAT(ďalej len tovar).
 11. Plnením sa rozumie dodanie tovaru spoločnosťou Martin Rotík-BROJMAT v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej len plnenie) kupujúcemu.
 12. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči spoločnosti Martin Rotík-BROJMAT, s cieľom obdržať od spoločnosti Martin Rotík-BROJMAT plnenie.

III. Objednávanie tovaru

 1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na (e-shop) nasledovne: písomnou formou: e-mailom na elektronickú adresu predávajúceho uvedenú na internetovej stránke, priamo cez obchodný systém e-shopu na internetovej stránke, písomnou formou zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho uvedenú na internetovej stránke, telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho uvedené na internetovej stránke. Takto vykonaná objednávka sa potvrdením predávajúceho považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (priama objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.
 4. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni), resp. do 72 hodín (v nepracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.
 5. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza nasledovne:
  a) okamihom doručenia potvrdenia úplnej objednávky kupujúcemu,
  b) okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním tovaru za zmenenú cenu,
  c) okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním alternatívneho tovaru alebo s dodaním tovaru v dlhšom dodacom termíne, a to podľa toho, čo nastane neskôr.
 6. Kupujúci môže doručiť predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na elektronickú adresu predávajúceho uvedenú na internetovej stránke alebo telefonicky na telefónne číslo predávajúceho uvedené na internetovej stránke v lehote do 14 pracovných dní od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 7. Dodacie lehoty
 8. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.
 9. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.
 10. V prípade, ak objednaný tovar nie je dostupný na sklade predávajúceho, termín dodania tovaru sa dohodne so zákazníkom. Ak je dodanie požadovaného tovaru možné iba v dlhšom dodacom termíne než 7 pracovných dní, predávajúci kupujúceho na túto skutočnosť upozorní. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v presne stanovený termín iba v tom prípade, že s kupujúcim termín dodania dohodol a tento termín dodania písomne kupujúcemu oznámil a potvrdil.
 11. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar kupujúcemu v množstve a akosti tak, ako to špecifikuje kupujúci v objednávke uskutočnenej podľa predchádzajúceho článku.
 12. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.
 13. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 14. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak ho nebude možné kupujúcemu dodať z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu zmeny ceny, ktorá je uvedená v katalógu alebo na internetovej stránke predávajúceho, pokiaľ nedôjde s kupujúcim k dohode na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého boli zaplatené, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
 15. Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v dohodnutej cene alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade, ak zistí, že jej v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (napr. podvodné konanie).
 16. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté nevhodným alebo neodborným používaním tovaru.
 17. Cena, platobné a prepravné podmienky
 18. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 19. Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na internetových stránkach pri tovare. Kupujúci i predávajúci sú oprávnení zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru), ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.
 20. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti alebo platobnou kartou v predajni, dobierkou, online platbou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho vopred pred dodaním tovaru na základe zálohovej faktúry predávajúceho t. j. spôsobmi, ktoré ponúka webové rozhranie obchodu v rámci procesu objednávky, a to vždy v závislosti od aktuálnych možností predávajúceho, typu a množstva objednaného tovaru. Predávajúci môže s kupujúcim (s výnimkou kupujúceho, ktorým je fyzická osoba – nepodnikateľ/občan) dohodnúť aj úhradu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade (dodanie tovaru na faktúru).
 21. V prípade bezhotovostného prevodu/vkladu na účet predávajúceho sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu predávajúceho uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti alebo platobnou kartou v predajni sa rozumie príjmový pokladničný doklad alebo doklad z registračnej pokladne vystavený kupujúcemu predávajúcim.
 22. V prípade online platby je čiastka odpočítaná bezprostredne po uskutočnení prevodu.
 23. Pri platení bezhotovostným prevodom/vkladom na účet predávajúceho je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.
 24. Kúpna cena za tovar, ktorý predávajúci na základe objednávky kupujúceho kupujúcemu dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý predávajúci kupujúcemu vystaví. Predávajúci sa zaväzuje vyhotoviť za dodaný tovar faktúru v súlade s platnými právnymi predpismi.
 25. Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky voči predávajúcemu podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá s predávajúcim písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že kupujúci prekročí stanovenú dobu splatnosti a dostane sa do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zároveň môže stratiť nárok na prípadné zľavy, akciové ponuky, bonusy či iné výhody poskytované mu predávajúcim. Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
 26. Predávajúci si vyhradzuje právo pre prípad, že bude kupujúci v omeškaní s platbami faktúr, nemusí dodávateľ plniť nové dodávky tovaru až do úplného uhradenia splatných faktúr kupujúcim.
 27. V prípade kupujúceho, ktorý prekročí stanovenú dobu splatnosti, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia správy, alebo elektronickej pošty na zariadení kupujúceho. V takomto prípade sú strany povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa tejto kúpnej zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu predávajúceho, prípadne po dohode s ním a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo kupujúceho.
 28. Predávajúci si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má voči predávajúcemu neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo také záväzky mal opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si predávajúci právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči predávajúcemu uhradí.
 29. Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
 30. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
  a) vlastnou dopravou - osobný odber na predajni
  b) dopravou predávajúceho - cena za dopravu je rátaná osobitne podľa rozmerov a hmotnosti tovaru a podľa vzdialenosti
  c) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti Slovak Parcel Service, ktorej služby predávajúci využíva a nezávisí od vzdialenosti, ale od hmotnosti a rozmerov produktu
  c) pri zásielkach do 10kg je možné zvoliť služby Zásielkovne - preprava na iné odberné miesto v rámci Slovenskej republiky
  Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy.
 31. Preberanie tovaru
 32. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 33. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 34. V prípade doručenia tovaru kupujúcemu vlastnou dopravou predávajúceho je kupujúci povinný po skontrolovaní počtu dodaného tovaru a jeho neporušenosti na dodací list potvrdiť prevzatie tovaru, a to vlastnoručným podpisom (ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa), pečiatkou kupujúceho, podpisom kupujúceho a čitateľným uvedením priezviska preberajúceho, resp. preberajúcej osoby, ktorá sa preukáže oprávnením od kupujúceho na preberanie tovaru. Ak tak neurobí, je predávajúci oprávnený odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať. Kupujúci je povinný akékoľvek rozdiely v dodanom tovare oproti dodaciemu listu vyznačiť v dodacom liste.
 35. V prípade doručenia tovaru kupujúcemu prostredníctvom externej prepravnej spoločnosti alebo externej zásielkovej služby je kupujúci povinný po skontrolovaní počtu doručených balíkov (prepravných obalov) a ich neporušenosti potvrdiť externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej službe doklady potvrdzujúce prevzatie zásielky podľa pokynov externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej služby. Kupujúci je povinný akékoľvek rozdiely v počte dodaných balíkov (prepravných obalov) oproti doručovaciemu dokladu alebo poškodenie balíkov alebo porušenie obalov jednotlivých balíkov (napr. strhnutie ochrannej fólie a pod.) bezpodmienečne uviesť externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej službe do preberacích dokumentov alebo spísať s externou prepravnou spoločnosťou alebo zásielkovou službou reklamačný zápis. V prípade doručovania tovaru prostredníctvom externej zásielkovej služby sa dodací list a faktúra nachádza v balíku alebo priamo na doručovanom tovare. Kupujúci nie je povinný rozbaliť balíky (prepravné obaly) ihneď po prijatí tovaru od externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej služby. Za prípadné rozdiely v obsahu jednotlivých balíkov oproti dodaciemu listu, ak balíky (prepravné obaly) neboli poškodené zodpovedá predávajúci. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.
 36. Predávajúci, externá prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnený avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.
 37. Kupujúci je povinný predávajúceho neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho podľa tohto bodu článku.
 38. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré jej v tejto súvislosti vznikli.
 39. Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto VOP meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené zmluvy táto zmena nemá vplyv.
 40. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 41. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.
 42. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom ich prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

VII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Kupujúcemu (spotrebiteľovi, nevzťahuje sa na podnikateľov a osoby, ktoré nakupujú na IČO)vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
  a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
  • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
  • c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
 4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to Martin Rotík-BROJMAT, Levická cesta 346/24,935 61 Hronovce. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu Martin Rotík-BROJMAT, Levická cesta 346/24, 935 61 Hronovce. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 6. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 7. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 8. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy podľa týchto VOP, kupujúci je povinný tovar predávajúcemu vrátiť zaslaním do sídla predávajúceho. Súčasne platí, že tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak.
 9. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt alebo službu vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.
 10. V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).
 11. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.
 12. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom podľa ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch: a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 13. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 14. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Martin Rotík-BROJMAT, Levická cesta 346/24, 935 61 Hronovce alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
 16. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
 17. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je
  a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
  • c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, atď.

VIII. Záruka a servis

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe produktu.
 2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie kúpnych zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu.
 3. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 4. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 5. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, uplatňuje sa záručná doba 24 mesiacov, resp. 8 dní ak sa jedná o predaj potravinárskeho tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci (reklamačné konanie, opravy a pod.). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.
 7. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
 8. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 9. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 10. Záverečné ustanovenia
 11. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 12. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 13. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správy) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť, akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim ( sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).
 14. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 15. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 16. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 17. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 18. Písomnou dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP, poprípade použitie VOP ako takých, vylúčené.
 19. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia tieto VOP rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zmluvné vzťahy založené na základe VOP predávajúceho sa posudzujú podľa VOP predávajúceho platných v dobe vzniku zmluvného vzťahu.
 20. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 21. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Tieto VOP vstupujú do platnosti od 1.3.2024.

 

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

s internetovým obchodom www.brojmat.sk

 

PREDÁVAJÚCI:

 Martin Rotík-BROJMAT

 Levická cesta 346/24, 935 61 Hronovce

 Telefón: 0905 233 608

Adresa na vrátenie : Martin Rotík_BROJMAT, Sacherova 1707/1, 937 01 Želiezovce (tovar zaslaný na poštu, alebo iné odberné miesto nebude prevzatý a bude vrátený odosielateľovi)

SPOTREBITEĽ (kupujúci): *

Meno a priezvisko: …………………………………………………

Ulica a číslo: ……………………………………………………….

PSČ a mesto: ……………………………………………………….

Telefón: …………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na uvedený tovar a súčasne si uplatňujem právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru a vrátenie nákladov na dopravu tovaru ku mne:

Názov tovaru / počet / jednotková cena: *

 1. ………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………………………
 4. ………………………………………………………………………………………………………
 5. ………………………………………………………………………………………………………

Uplatňujem si vrátenie čiastky za tovar: * ……………………………… €

a vrátenie nákladov na dopravu: * ………………………………………. €

SPOLU: * ………………………………. €

POŽADOVANÚ ČIASTKU VRÁTIME: *

□ prevodom na účet (číslo účtu/kód banky alebo IBAN): …………………………………………….

 DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:

- Dátum objednania tovaru: …………………………..

- Číslo objednávky: * …………………………………

- Číslo faktúry/ zo dňa: ……………………………….

- Dátum prevzatia tovaru: * ………………….. prostredníctvom dopravcu……………………

- Dôvod vrátenia tovaru (nepovinný údaj slúžiaci predávajúcemu na odstraňovanie nedostatkov)

...............................................................................................................................................

 

 

SUMARIZÁCIA ZÁSIELKY: *

 1. a) vyplnený formulár Odstúpenie od zmluvy
 2. b) tovar, ktorý vraciam
 3. c) originál faktúry, resp. daňový doklad o kúpe
 4. d) príslušenstvo k tovaru
 5. e) ……………………………
 6. f) ……………………………

AK TOVAR NIE JE SÚČASŤOU ZÁSIELKY, SOM SI VEDOMÝ/Á, ŽE PREDÁVAJÚCI NIE JE POVINNÝ VRÁTIŤ MI PENIAZE DO 14 DNÍ ODO DŇA DORUČENIA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY DO MOMENTU, POKIAĽ MU NIE JE DODANÝ TOVAR VRÁTENÝ, ALEBO NEPREUKÁŽEM ZASLANIE TOHTO TOVARU

Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy som povinný/á zaslať tovar predávajúcemu.

Pred vyplnením tohto formulára, prosím, pozrite Obchodné podmienky, ktoré sú zverejnené na našom e-shope.

- položky označené * sú povinné

- hodiace sa zaškrtnite –

 nechajte si kópiu vyplneného a zaslaného formulára

 - tovar musíte zabaliť tak, aby počas prepravy nebol akokoľvek poškodený

 - tovar vráťte nepoškodený a kompletný vrátane originálneho balenia, aby sa neznížila jeho hodnota pri ďalšom predaji

 Pred vyplnením tohto formulára som sa oboznámil/a s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

 

 Dátum: * ……………………

 

 

                                                                                                                  ………………………………..

                                                                                                                    Podpis spotrebiteľa