Riedidlo S6005 na striekanie alebo natieranie

Kód: 225/0-4 225/1 L Zvoľte variant
Neohodnotené
€2 €4,50 od €2 €1,67 bez DPH €3,75 bez DPH od €1,67 bez DPH
Skladom (>5 ks) Skladom (>5 ks) Zvoľte variant
Variant

Riedidlo S6005 na syntetické náterové látky.

Návod na použitie: Riedidlo S6005 sa používa na riedenie vopred rozmiešanej náterovej látky postupne za miešania,
na nanášanie striekaním alebo natieraním, ak nie je vyslovene predpísané iné riedidlo.

Detailné informácie

Podrobný popis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s riedidlo S6005: Pozor, nebezpečné výpary! Vstrebáva sa pokožkou. Pri práci s riedidlom S6005 je potrebné intenzívne vetranie. Je zakázané jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom! Výrobok sa nesmie použiť na mytie pokožky. Pri práci používajte ochranné pomôcky! Nesmie prísť do styku s potravinami, krmivami a zdrojmi pitnej vody!
Likvidácia obalov a odpadov: Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnené bezpečným spôsobom podľa platných predpisov, vzťahujúcich sa na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Nespotrebované zvyšky odovzdajte na spálenie do určenej spaľovne alebo ich uložte na skládkach priemyselných odpadov. Zabráňte, aby sa zmes dostala do kanalizácie, k povrchovým a podzemným vodám.
Hasiace prípravky: Penový a práškový hasiaci prístroj. Nehasiť vodou!
Skladovanie: Uchovajte pri teplote max. +5 až +25°C v suchej vetrateľnej miestnosti mimo zdrojov zapálenia.
PRVÁ POMOC: viď bezpečnostné upozornenia
- Pri zasiahnutí očí vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
- Pri zasiahnutí pokožky opláchnuť vodou a mydlom, postihnuté miesto natrieť reparačným krémom. Vo všetkých vážnejších prípadoch vyhľadať lekársku pomoc!
GHS klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo (Dgr)
Nebezpečné zložky: xylén, zmes izomérov, toluén
Hustota: 0,860-0,875 g/cm3
Záručná doba je 36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na obale.
EC číslo: 203-625-9

Výstražné upozornenia riedidla S6005:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou H315 Dráždi kožu H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí H332 Škodlivý pri vdýchnutí H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa H373 Môže spôsobit poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

Bezpečnostné upozornenia riedidla S6005:
P 201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla /iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P 280: Noste ochranné rukavice. P 301+P 310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P 331: Nevyvolávajte zvracanie. P403+233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P 501: Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.
„Len na odborné použitie“ ADR/RID: trieda 3, 33/1263 obalová skupina II
Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti!