Riedidlo S6006

Kód: 216/0-4 216/1 L 216/3-4 216/9 L Zvoľte variant
Neohodnotené
€1,90 €3,20 €12,80 €27,90 od €1,90 €1,58 bez DPH €2,67 bez DPH €10,67 bez DPH €23,25 bez DPH od €1,58 bez DPH
Skladom (>5 ks) Skladom (>5 ks) Skladom (5 ks) Skladom (2 ks) Zvoľte variant
Variant

Riedidlo S6006  - riedidlo do náterových látok
Návod na použitie: Riedidlo S6006 sa používa na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu.
K uvedeným látkam sa pridáva postupne za stáleho miešania podľa pokynov výrobcu náterových látok.

Detailné informácie

Podrobný popis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Pozor, nebezpečné výpary! Vstrebáva sa pokožkou.
Pri práci je potrebné intenzívne vetranie. Je zakázané jesť, piť, fajčiť a manipulovť s otvoreným ohňom!
Výrobok sa nesmie použiť na mytie pokožky. Pri práci používajte ochranné pomôcky! Nesmie prísť do
styku s potravinami, krmivami a zdrojmi pitnej vody!
Likvidácia obalov a odpadov: Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnené bezpečným
spôsobom podľa platných predpisov, vzťahujúcich sa na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
Nespotrebované zvyšky odovzdajte na spálenie do určenej spaľovne alebo ich uložte na skládkach priemyselných
odpadov. Zabráňte, aby sa látka dostala do kanalizácie, k povrchovým a podzemným vodám.
Hasiace prípravky: Penový a práškový hasiaci prístroj. Nehasiť vodou!
Skladovanie: Uchovajte pri teplote max. +5 až +25°C v suchej vetrateľnej miestnosti.
PRVÁ POMOC: viď bezpečnostné opatrenia
- Pri zasiahnutí očí vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
- Pri zasiahnutí pokožky opláchnuť vodou a mydlom, postihnuté miesto natrieť reparačným krémom. Vo
všetkých vážnejších prípadoch vyhľadať lekársku pomoc!
GHS klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo (Dgr)
Zloženie S6006: ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenačne odsírený, toluén, xylén
ADR/RID: trieda 3, 33/1263, obalová skupina II
„Len na odborné použitie“
Hustota: max. 0,780 g/cm3 TOC: 0,860 kg/kg
Záručná doba je 36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na obale.

Výstražné upozornenia S6006:
H 225: Veľmi horľavá kvapalina a pary H 304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích
ciest H 315: Dráždi kožu H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty H 361d: Podozrenie z
poškodzovania nenarodeného dieťaťa H 373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov po dlhšej alebo
opakovanej expozícii H 411: Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami
Bezpečnostné upozornenia S6006:
P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P 201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P 202: Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla /iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P 281: Používajte
predpísané osobné ochranné prostriedky. P 301+P 310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P 302+P 352: PRI KONTAKTE S
POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P 304+P 341: PO VDÝCHNUTÍ: Pri dýchacích
ťažkostiach presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez
pohybu umožní pohodlné dýchanie. P 403+P 233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P 501: Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov
o nakladaní s nebezpečnými odpadmi.