Technický benzín

Kód: 231/0-4 231/1 L 231/3-4 231/9 L Zvoľte variant
Neohodnotené
€2,10 €3,60 €14,90 €33,10 od €2,10 €1,75 bez DPH €3 bez DPH €12,42 bez DPH €27,58 bez DPH od €1,75 bez DPH
Skladom (>5 ks) Skladom (>5 ks) Skladom (3 ks) Skladom (1 ks) Zvoľte variant
Variant

Technický benzín slúži na odmasťovanie a čistenie kovových predmetov.

Detailné informácie

Podrobný popis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Zaistite dobré vetranie na pracovisku. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Chráňte sa proti zasiahnutiu očí a poprskaniu pokožky a pred nadýchaním. Odmastenú
pokožku je vhodné ošetriť reparačným krémom. Pri zaobchádzaní je treba dbať na všetky protipožiarne opatrenia. Chrániť pred teplom, iskrením, otvoreným ohňom, horúcimi povrchmi.

Likvidácia obalov a odpadov: Riadne vyprázdnený obal odovzdať na zberné miesto nebezpečných odpadov. Obaly so zbytkami výrobku odkladať na mieste určenom obcou alebo predať osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. Hasiace prípravky: Trieštivá voda, vodná hmla, ťažká, stredná, ľahká pena, hasiaci prášok. Pary vznikajúce na mieste požiaru zrážať trieštivým prúdom vody.
Skladovanie: Uchovajte pri teplote max. +5 až +25°C v suchej vetrateľnej miestnosti mimo zdrojov zapálenia. Chráňte pred
statickou elektrinou a priamym slnkom. Držte produkt mimo oixidačných činidiel a peroxidov. Horľavina I. triedy nebezpečnosti!
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo (Dgr)
Obsahuje: Benzín ľahký Hydrogenovaný C4-C11
EC číslo: 265-151-9