Podmienky ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A  POUČENIE O COOKIES

 

Ochrana osobných údajov a poučenie o cookies

Platné od 1.3.2024

 

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Martin Rotík - BROJMAT 
Miesto podnikania: Levická cesta 346/24 , 93561 Hronovce  , zapísaným v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Leviciach, č. 402-13704

IČO: 36103179

Emailový kontakt na Prevádzkovateľa je: eshop@brojmat.sk

 

Prevádzkovateľ sa pri spracovávaní Vašich osobných údajov dôsledne riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaných v Zbierke zákonov SR (ďalej len “Zákon”).

Martin Rotík - BROJMAT, so sídlom Levická cesta 346/24 , 93561 Hronovce, IČO: 36103179  je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, ktoré zhromažďuje a používa pri výkone svojej činnosti. Ak máte akékoľvek otázky alebo dotazy týkajúce sa týchto Zásad na ochranu osobných údajov, môžete nás kontaktovať priamo, a to e-mailom na adresu: eshop@brojmat.sk

Vaše osobné údaje považujeme za dôverné a budú zdieľané v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov, a s ostatnými subjektmi v súlade so Zásadami. Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len “Nariadenie”) v plnej súčinnosti našej spoločnosti, ak sú predložené žiadosti primerané a sú v súlade so Zákonom.

 

Čo je osobný údaj

 

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba identifikovateľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

 

Čo je spracovanie osobných údajov

 

Pod právnickým pojmom spracovanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

 

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je:

Martin Rotík - BROJMAT
so sídlom: Levická cesta 346/24 , 93561 Hronovce

IČO: 36103179

zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Leviciach, č. 402-13704

Martin Rotík – BROJMAT ustanovilo ako zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, Martina Rotíka. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese  farby@brojmat.sk

 

Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom

 

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, prístup do newslettera a pod.

Ak sa prihlásite na odber newsletter-a, uchovávame si vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu za účelom zasielania informácií o našich novinkách a aktivitách.

 

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

 

Spoločnosť Martin Rotík - BROJMAT zhromažďuje, používa, ukladá a prenáša rôzne typy osobných údajov, v závislosti od vzťahu dotknutej osoby k Martin Rotík – BROJMAT. Taktiež zhromažďuje a používa osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie a poskytovanie našich služieb podľa najvyšších štandardov, a to čo najefektívnejšie. Naša spoločnosť zhromažďuje a používa nasledujúce typy údajov:

 1. Identifikačné– meno dotknutej osoby, titul, dátum narodenia, Vaše záujmy a preferencie,
 2. Kontaktné– poštové smerovacie číslo, e-mail a telefónne čísla
 3. Transakčné– podrobnosti o platbách a ďalších službách, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom našej spoločnosti

Vaše identifikačné a kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, e-mail, poštová adresa) budeme od Vás požadovať vždy v súvislosti s plnením činností našej spoločnosti.

Aké sú ciele spracovania Vašich osobných údajov?

Naša spoločnosť zhromažďuje Vaše osobné údaje s cieľom poskytnúť Vám účinné, kvalitné a spoľahlivé služby. Ak ste sa nás rozhodli kontaktovať v súvislosti s využitím našich služieb ktoré ponúkame, všetky informácie, ktoré poskytnete, vrátane Vašich identifikačných údajov, e-mailu, telefónu budú použité pre účely riešenia problematiky Vašej potreby. Je v našom oprávnenom záujme využiť tieto informácie na to aby sme Vám mohli poskytnúť služby o ktoré ste prejavili záujem.

Pre marketingové účely spracovávame Vaše kontaktné údaje len na základe udeleného súhlasu, ktorý nám dáte pri registrácií na našej platforme. Tieto údaje využívame aby sme Vás informovali o novinkách na platforme, zaujímavých článkoch a podobne. Odber týchto informácii a váš súhlas môžete kedykoľvek zrušiť alebo nám ho poskytnúť keď nás kontaktujete na farby@brojmat.sk

 

Odporúčania – referencie na produkty a služby

 

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme.

 

Údaje získané pri využívaní našich služieb

 

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete.

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

 

Ako údaje používame

 

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nižšie uvedené nasledovné účely.

 

Poskytovanie našich služieb

 

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri objednávke používame na jej vybavenie, prípadne jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním. Pre účely fakturácie a účtovníctva spracúvame fakturačné údaje v rozsahu: u FO – meno, priezvisko, adresa, u PO – názov, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu.

 

Bezpečnosť a ochrana práv

 

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje.

 

Komu údaje sprístupňujeme

 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných v týchto zásadách.

 

V prípadoch externého spracúvania

 

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu. Sú nimi napríklad  GoogleAnalytics, GoogleAds, Shoptet, Webhouse (hosting a doména), GoogleDrive (cloudové služby), DIVI a CMS systém WordPress alebo vývojári našich softwarových aplikácií, či správca webu a osobe zodpovednej za účtovníctvo či správu dát.

Vaše osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

 

Ako vaše údaje chránime

 

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje uchovávame po dobu, na ktorú nám dotknutá osoba poskytla súhlas alebo kým nám príslušný súhlas neodvolala.

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú aj vtedy, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať).

 

Práva dotknutej osoby

 

Ako subjekt údajov podľa Nariadenia, ktorého osobné údaje sú spracovávané, máte nižšie uvedené práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť.

Ide o:

 1. právo na prístup k svojim osobným údajom (t.j. právo získať informácie, či sú vaše údaje spracovávané, a ak sa ich spracovávanie potvrdí, máte právo k nim získať prístup);
 2. právo na opravu osobných údajov (t.j. žiadať opravu ak zistíte, že spracovávame nepresné alebo nepravdivé údaje, či neaktuálne);
 3. právo požadovať vysvetlenie (t.j. ak máte podozrenie, že spracovanie osobných údajov narúša ochranu vášho osobného života alebo dochádza k spracovaniu v rozpore s právnymi predpismi);
 4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (t.j. právo požadovať dočasné obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov);
 5. právo na vymazanie osobných údajov (t.j. v prípade ak vaše údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané, odvoláte svoj súhlas);
 6. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
 7. právo na prenosnosť údajov (tj. právo požadovať, aby vaše údaje dostala tretia osoba);
 8. právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov;
 9. právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

Ako si uplatniť vaše práva

 

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené vyššie.

Prosím uveďte vo vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

 

Ak nie ste spokojní s tým, akým spôsobom Vaše osobné údaje spracovávame, teda ak sa

domnievate, že postupujeme pri spracúvaní Vašich osobných údajov protiprávne, alebo sa

domnievate, že došlo k porušeniu niektorých z Vašich vyššie uvedených práv, máte možnosť obrátiť

sa so sťažnosťou, resp. návrhom na začatie konania podľa ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z.

 1. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dozorný úrad – Úrad na

ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov, email:

statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná

linka: +421/2/3231 3214 (sekretariát); fax: +421/2/3231 3234).

 

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z vyššie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 kalendárnych dní, o čom vás budeme informovať. V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, žiadosti alebo sťažností týkajúcich sa Vašich osobných

údajov nás kontaktujte na e-mailovej adrese farby@brojmat.sk alebo na telefónnom čísle (+421) 905 233 608

 

 

Informácie o používaní cookies

 

Spoločnosť Martin Rotík – BROJMAT, so sídlom: Levická cesta 346/24 , 93561 Hronovce, IČO: 36103179, zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Leviciach, č. 402-13704 (ďalej len „ Martin Rotík – BROJMAT “), vydala nasledovné informácie o používaní cookies na jej webových stránkach, ktoré sa týkajú návštevníkov webovej stránky brojmat.sk.

 

Čo sú cookies a na čo slúžia?

 

Webové stránky spoločnosti Martin Rotík – BROJMAT používajú súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo webovom prehliadači Vášho zariadenia a ktoré pomáhajú uchovávať predvoľby a ďalšie rôzne informácie o používateľovi webových stránok. Právnym základom pre používanie základných (potrebných) cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok našej spoločnosti je Zákon č. 452/2021 Z. z.Zákon o elektronických

komunikáciách (v znení č. 533/2021 Z. z.).

Cookies vo všeobecnosti umožňujú lepšie zabezpečenie služieb poskytovaných na webových

stránkach spoločnosti Martin Rotík – BROJMAT a uľahčujú využívanie týchto stránok. Cookies zároveň môžu poskytovať informácie ohľadom oblasti v ktorých naše webové stránky potrebujú vylepšiť za

účelom vyhovenia Vašim potrebám, aby sme Vám mohli ponúkať kvalitnejšie a personalizované

služby. Cookies nachádzajúce sa na webových stránkach našej spoločnosti žiadnym spôsobom

nepoškodzujú Vaše zariadenie.

Súbory cookies umožňujú webovej doméne prevádzkovateľa nielen rozpoznať zariadenie užívateľa,

ale súčasne užívateľovi umožňujú prístup k funkciám na stránke.

Súbory cookies rozdeľujeme na dva základné typy, a to: trvalé súbory cookies a relačné súbory

cookies.

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo

mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas

uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť

písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo

prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Webové sídlo prevádzkovateľa používa súbory cookies, aby sme uchovali:

– skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookies na tejto

webovej lokalite.

 

Ako dlho údaje získané pri používaní cookies ukladáme a spracovávame?

 

Doby uchovávania jednotlivých súborov cookies vo webovom prehliadači Vášho zariadenia sa líšia.

Cookie banner je možné otvoriť kliknutím na jeho ikonu nachádzajúcu sa na webových stránkach

spoločnosti.

 

Ako budeme nakladať s údajmi získanými pri používaní cookies?

 

Údaje získané na základe používania cookies na webových stránkach našej spoločnosti nie sú

prenášané do tretích krajín a nie sú poskytované ani medzinárodným organizáciám.

V prípade cookies tretích strán umiestnených na stránkach spoločnosti Martin Rotík – BROJMAT sa

nakladanie s informáciami získanými na ich základe riadi zásadami ochrany súkromia týchto tretích

strán, a nie touto informáciou spoločnosti Martin Rotík – BROJMAT.

 

Nad používaním cookies budete mať stále kontrolu

 

Cookies si môžete nastaviť aj priamo vo Vašom webovom prehliadači, kde ich môžete manuálne

zakázať či povoliť. Väčšina webových prehliadačov ponúka možnosť prijať alebo odmietnuť určité

konkrétne cookies alebo určité kategórie cookies a tiež možnosť odmietnuť alebo vymazať všetky

cookies. Obmedzenie alebo zablokovanie cookies však môže mať negatívny dopad na použiteľnosť

mnohých webových stránok.

Konkrétny postup závisí na Vašom prehliadači. Pokyny na použitie vyššie uvedených funkcií nájdete

v pomocníkovi k Vášmu webovému prehliadaču, prípadne na príslušných webových stránkach

prehliadača.

 

Kedy sú cookies osobnými údajmi?

 

V prípade, ak na základe zaznamenaných informácií prostredníctvom súborov cookies dokážeme

identifikovať konkrétneho návštevníka webových stránok spoločnosti Martin Rotík – BROJMAT, bude sa jednať o spracovanie osobných údajov, ktoré sa riadi našimi zásadami: „Zásady ochrany a

spracovania osobných údajov a informácie o používaní cookies“. Na základe informácií zaznamenaných prostredníctvom súborov cookies nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

 

Kontaktujte nás

 

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, žiadostí alebo sťažností týkajúcich sa používania

cookies na webových stránkach spoločnosti Martin Rotík – BROJMAT kontaktujte nášho poverenca na

ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese farby@brojmat.sk  alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle (+421) 905 233 608

 

Aktualizácia informácie o používaní cookies

 

Sme oprávnení vykonávať zmeny tejto informácie tak, aby v nej boli zohľadnené nové služby našej

spoločnosti, zmeny právnej úpravy a tiež vývoj trhu. Každú novú verziu tejto informácie zverejníme na našom webe.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady o ochrane osobných údajov a poučenie o cookies nadobúdajú platnosť dňom 01.03.2024.